logo 1

Informacja o realizacji projektu partnerskiego

pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”

 Zgodnie z art. 33 ust. 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „e-Pracownie WŚ”).

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej w 79 pracowniach komputerowych w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie, znajdujących się na obszarach wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych. Realizacja celu nastąpi poprzez wyposażenie lub doposażenie pracowni komputerowych w szkołach, w nowoczesny sprzęt informatyczny i oprogramowanie systemowe (system operacyjny z oprogramowaniem antywirusowym) oraz pakietami biurowymi.

Realizacja projektu w partnerstwie jest uzasadniona pod względem organizacyjnym i finansowym. Zapewnia jednolitość i kompleksowość przyjętego i rozwiązania, a także efekt skali i synergii. Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego są niższe w porównaniu do kosztów przygotowywania indywidualnie przez każdego z Partnerów.

Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, jest Województwo Świętokrzyskie.

         W Gminie Opatów projekt partnerski będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach. Wartość realizowanego projektu: 40.102,00 zł., w tym dofinansowanie ze środków unijnych: 30.076,50 zł.

strzezenie 30

Informacja Powiatowego Lekarza Weretynarii

Dnia 15 listopada 2015 r. o godz. 9:00 uroczysta mszą św. rozpoczęły się „XIX Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych” w Opatowie. Przewodniczył jej Proboszcz parafii, ks. Prałat dr Michał Spociński: „Gościmy dziś w Opatowie członków i opiekunów zespołów artystycznych OSP. Bądźcie pozdrowieni drodzy goście, którzy przybyliście do nas do Opatowa, aby spotkać się w gronie radosnego świętowania. Cieszymy się Waszymi talentami i zdolnościami. Prosimy dla Was o Boże błogosławieństwo”. Kazanie wygłosił ks. infułat Edmund Markiewicz, który we wzruszający sposób poruszał problemy codzienności. Dzień 15 listopada był również ostatnim dniem Uroczystości Odpustowych i Misji Ewangelizacyjnych z okazji Wielkiego Jubileuszu 1700-lecia Narodzin Świętego Marcina Biskupa, patrona Kolegiaty, Kapituły, Parafii i Miasta Opatów.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE

plakat2

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO