Opatowski Klub Sportowy

27 - 500 Opatów, ul. Partyzantów 44

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów w związku z otrzymanym pismem Pani Wojewody w sprawie „KARTY DUŻEJ RODZINY” informuje o możliwości przystąpienia do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PS.III.021.11.2014

Kielce, dn. 01.08.2014 r.

Panie i Panowie

Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie

Miast i Gmin

z terenu województwa świętokrzyskiego

wszyscy

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. 2014 poz. 755) zwracam się do Państwa z apelem o aktywne włączenie się w jego realizację poprzez zgłoszenie do udziału w Programie podległych Państwu instytucji jak i rozpropagowanie informacji o możliwości włączenia się w realizację Programu podmiotów prywatnych z terenu Państwa Miasta lub Gminy.

Podmioty przystępujące do Programu mają możliwość stworzenia atrakcyjnego wizerunku społecznego, a także ekonomicznego. Podmioty, które zapewniają rodzinom wielodzietnym uprawnienia na podstawie niniejszego Programu nabywają m.in. prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, który może być wykorzystywany w materiałach reklamowych lub informacyjnych, a przez to kreować pozytywny wizerunek Państwa Miasta lub Gminy jako wspierającej model rodziny wielodzietnej.

Warto podkreślić, że do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych przystąpili już m. in.: PKP Intercity S.A., Przewozy Regionalne sp. z o. o., PL.2012 + sp. z o. o. zarządzająca Stadionem Narodowym w Warszawie, Kopalnia Soli w Wieliczce, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Alma Market S.A., VISTULA   oraz wiele innych podmiotów o uznanej marce i renomie.

Wszelkie niezbędne informacje związane ze zgłoszeniem się w roli Partnera do uczestnictwa w Programie Karta Dużej Rodziny znajdą Państwo na stronie internetowej www.kdr.kielce.uw.gov.pl oraz uzyskają pod numerami telefonów 041 342 14 62, 041 342 19 71.

Jestem przekonana, że promowanie i popieranie modelu rodziny wielodzietnej w naszym społeczeństwie stanowi dla Państwa priorytet, a dzięki temu będziemy mogli razem w wymierny sposób przyczynić się do polepszenia ich losu.

Załączniki

1. Formularz zgłoszeniowy do Programu.
2. Wzór Umowy zawieranej z Partnerem.

Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Rodzaje świadczonych usług:

Poniedziałek w godz. 14.00-17.00 sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Opatów

- prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc,

- konsultacje indywidualne dla osób doświadczających przemocy,

- indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc,

- prowadzenie grupy wsparcia dla osób dorosłych doświadczających przemocy w rodzinie.

Czwartek w godz. 9.00-12.00 pokój nr 25 na pierwszym piętrze Urzędu Miasta i Gminy Opatów

- udzielanie konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych od alkoholu

   w zakresie leczenia odwykowego,

- motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii odwykowej,

- kształtowanie umiejętności w zakresie zachowania się w sytuacjach kryzysowych,

- edukowania ofiar przemocy domowej.

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje, że w Punkcie Informacyjnym tut. Urzędu na parterze budynku tj. w pokoju Nr 1 osoby zainteresowane mogą skorzystać od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 z wglądu do następujących aktów prawnych :

1) Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

2) Monitorów Polskich

3) dzienników urzędowych

Za ewentualne sporządzenie wydruków z wyżej wymienionych aktów prawnych są pobierane opłaty na podstawie Zarządzenia Nr 281/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów  z dnia 22 pażdziernika 2012 roku w sprawie pobierania opłat za ksero i fax oraz wydruki aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

lewyprawy

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I – III w Gminie Opatów.

Projekt współfinansowany przez Unię europejską w ramach PO KL dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Opatów.

W Gminie Opatów w miesiącu wrześniu 2012 roku rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I-III w Gminie Opatów” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany jest od miesiąca września 2012 r. do czerwca 2013 r. włącznie, w trzech szkołach na terenie Gminy Opatów – tj. w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1, Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach. Projekt jest realizowany w oparciu o umowę z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Łączny budżet projektu wynosi 144.674,09 zł i obejmuje dwa zadania.

Zadanie 1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół na kwotę 87.374,09 zł.

Zadanie 2. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych na kwotę 57.300,00 zł.

Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III w/w szkół podstawowych poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności zgodnie z zdiagnozowanymi trudnościami / uzdolnieniami uczniów. Projekt polega na zapewnieniu każdemu dziecku objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej, zgodnie z jego indywidulnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie od początku do końca realizacji projektu. Burmistrz Miasta i Gminy Opatów – Andrzej Chaniecki zachęcał wszystkich zainteresowanych rodziców i uczniów do udziału w projekcie w artykule prasowym oraz przez ogłoszenia zamieszczone w szkołach. Wszelkie szczegółowe informacje zostały przekazane rodzicom za pośrednictwem dyrekcji szkół biorących udział w projekcie.

Projekt realizowany jest do 30.06.2013r.

We wszystkich szkołach zajęcia odbywają się w oparciu o harmonogramy zajęć sporządzone przez Szkolnych Koordynatorów Projektu.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie zajęcia odbywają się w 6 grupach wsparcia:

    Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym – prowadzący zajęcia p. Urszula Wosik – uczestniczy w nich 22 uczniów klas I-III (17 chłopców i 5 dziewczynek).
    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – prowadzący zajęcia p. Ewa Jasińska – uczestniczy w nich 24 uczniów klas I-III (16 chłopców i 8 dziewczynek).
    Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – prowadzący zajęcia p. Paweł Pater – uczestniczy w nich 8 uczniów (4 chłopców i 4 dziewczynki).
    Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w obszarze nauk matematyczno – przyrodniczych – prowadzący zajęcia p. Magdalena Żerdecka – uczestniczy w nich 27 uczniów klas I-III (10 chłopców i 17 dziewczynek).
    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – prowadzący zajęcia p. Dorota Wróblewska – uczestniczy w nich 25 uczniów klas I-III (2 chłopców i 23 dziewczynki).
    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ruchowo i sportowo – prowadzący zajęcia p. Danuta Rucińska.

Z grupy 119 uczestników projektu 4 uczestniczy w 2 typach zajęć, pozostałe 115 uczestniczy w 1 typie zajęć.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Opatowie zajęcia odbywają się w 4 grupach wsparcia:

    Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym – prowadzący zajęcia p. Teresa Denkowska – uczestniczy w nich 18 uczniów klas I-III (12 chłopców i 6 dziewczynek).
    Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – prowadzący p. Teresa Denkowska i Joanna Ostatek – uczestniczy w nich 12 uczniów klas I-III (6 chłopców i 6 dziewczynek).
    Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w obszarze nauk matematycznych – prowadzące zajęcia p. Teresa Denkowska i Joanna Ostatek – uczestniczy w nich 54 uczniów klas I-III (27 chłopców i 27 dziewczynek).
    Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w obszarze nauk plastycznych – prowadząca zajęcia p. Joanna Ostatek – uczestniczy w nich 8 uczniów klas I-III (3 chłopców i 5 dziewczynek).

Z grupy 92 uczestników projektu 8 uczestniczy w 2 typach zajęć pozostali czyli 84 uczestniczy w 1 typie zajęć.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach zajęcia odbywają się w 3 grupach wsparcia:

    Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami dyslektycznymi – prowadzący zajęcia p. Anna Szczepańska – uczestniczy w nich 16 uczniów klas I-III (11 chłopców i 5 dziewczynek).
    Zajęcia logopedyczne – prowadzący zajęcia p. Sylwia Górska – uczestniczy w nich 12 uczniów (7 chłopców i 5 dziewczynek).
    Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – prowadząca zajęcia p. Ewa Sidor – uczestniczy w nich 16 uczniów (8 chłopców i 8 dziewczynek).

W listopadzie i grudniu 2012 roku wszystkie szkoły biorące udział w projekcie otrzymały doposażenie w pomoce dydaktyczne przekazane przez Gminnego Koordynatora Projektu, które zostały oznakowane i przekazane nauczycielom do pracowni w których realizowane są zajęcia. Dzięki temu zajęcia dla dzieci są bardziej profesjonalne, ciekaw i atrakcyjne. Obrazują nam to zdjęcia zrobione podczas prowadzonych zajęć.

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie:

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Opatowie:

Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kobylanach

 

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243)w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie w zakresie obsługi osób uprawnionych ustalononastępujące zasady działania i dostępu do usług przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się:

1. Osoba uprawniona (osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie) w kontaktach z Urzędem Miasta i Gminy w Opatowie.

2. Prawo, o którym mowa w pkt 1, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

3. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa w pkt 1, Urząd Miasta i Gminy w Opatowie nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

4. Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się z Urzędem Miasta i Gminy w Opatowie.

5. W Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:

a. strona internetowa (www.umopatow.pl)

b. poczta elektroniczna (adresy dostępne na stronie internetowej Urzędu , a w szczególności adres:
(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz

c. faks nr 15 8684647

6. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

7. Osoba uprawniona, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, ma prawo współdecydowania wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi o wybranej formie komunikowania się.

8.Urząd Miasta i Gminy w Opatowie zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika (pkt 1-4 stosuje się odpowiednio), co nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.

9. W przypadku braku możliwości zapewnienia realizacji świadczenia przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego, na zasadach określonych w pkt 12.

10. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. ).

11. Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

12. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 11, powinno zawierać informacje zawarte w załączniku . Zgłoszenia można dokonać:

- elektronicznie na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- faksem na numer: 15 8684647

- złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie

13. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt 11, Urząd Miasta i Gminy w Opatowie zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

14. Urząd Miasta i Gminy w Opatowie , w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych uprawnień.

15. Urząd Miasta i Gminy w Opatowie udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

16.Niniejszą informację dotyczącą sposobu realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r., Nr 209, poz. 1243) zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu www.umopatow.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

WZÓR ZGŁOSZENIA OSOBY UPRAWNIONEJ DOTYCZĄCEGO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZENIA

PODSTREFA OPATÓW

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park WISŁOSAN

ZAPRASZA INWESTORÓW

Na zagospodarowanie terenu na działkach o powierzchni:

- 0,75 ha,

- 1,33 ha,

- 1,18 ha ,

- 0,89 ha,

- 1,11 ha,

- 0,15 ha,

Teren inwestycyjny położony na skrzyżowaniu ciągów komunikacyjnych dróg krajowych nr 9 i nr 74, dostęp do terenu od drogi krajowej Nr 9 - E 371, pełna infrastruktura, plan zagospodarowania przestrzennego.

Informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej na terenie przedmiotowych nieruchomości udziela:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oddział w Tarnobrzegu

ul. Zakładowa 48, tel. 15 8229999, www.tsse.pl

oraz Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

ul. Plac Obrońców Pokoju 34

1

2

Zasady zachowania się ludności podczas występowania skrajnych zjawisk meteorologicznych: http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/poradnik/kleski-zywiolowe

baner sipws1

75 ROCZNICA POWSTANIA PAŃSTWA POLSKIEGO