NAZWA PROJEKTU

„Przebudowa drogi gminnej nr 358098T – ul. Czesława Miłosza”

 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Fundusz Dróg Samorządowych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

428 767,77 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:

153 233,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY:

275 534,77 zł

ZAKRES PRAC:

Projektowany zakres robót : 

- prace przygotowawcze, prace rozbiórkowe (rozbiórka nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników) - roboty ziemne – korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz chodników i zjazdów - regulacja pionowa istniejącej infrastruktury

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodników, zjazdów oraz nawierzchnie jezdni

- ułożenie nawierzchni chodników oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej

- ułożenie warstwy konstrukcyjnej jezdni z betonu asfaltowego - ułożenie płyt ażurowych

- ułożenie studni chłonnych – szt.3

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- roboty wykończeniowe

CELE PROJEKTU I PLANOWANE EFEKTY:

Celem realizacji zadania jest poprawa warunków technicznych i ruchowych oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przebudowa drogi wpłynie znacząco na poprawę dostępności komunikacyjnej.

m1  m2  m3