NAZWA PROJEKTU

„Przebudowa drogi gminnej nr 358097 T – ul. Mikołaja Reja w Opatowie”

 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Fundusz Dróg Samorządowych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

233 531,38 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:

140 118,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY:

93 413,38 zł

ZAKRES PRAC:

Projektowany zakres robót : 

- prace przygotowawcze,

- roboty ziemne – korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz chodników i zjazdów - regulacja pionowa istniejącej infrastruktury

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodników, zjazdów oraz nawierzchnie jezdni

- ułożenie nawierzchni chodników oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz warstwy konstrukcyjnej jezdni z betonu asfaltowego

- wymiana oznakowania pionowego i poziomego

- roboty wykończeniowe

CELE PROJEKTU I PLANOWANE EFEKTY:

Celem realizacji zadania jest poprawa parametrów technicznych drogi i podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców. Przebudowa drogi wpłynie znacząco na poprawę płynności poruszania się pojazdów.

                                            r1   r2