NAZWA PROJEKTU

„Remont drogi gminnej nr 358070 T ul. Władysław Jagiełły w Opatowie”

 Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Fundusz Dróg Samorządowych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

246 183,24 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:

128 490,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY:

117 693,24 zł

ZAKRES PRAC:

Projektowany zakres robót :

- prace przygotowawcze, prace rozbiórkowe ( rozbiórka nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników),

- roboty ziemne – korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz chodników i zajazdów,

- regulacja studzienek rewizyjnych, zaworów wodociągowych, gazowych, kratek ściekowych, studzienek telefonicznych

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodników, zjazdów oraz nawierzchnię jezdni ,

- ułożenie nawierzchni chodników oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz warstwy konstrukcyjnej jezdni z betonu asfaltowego,

- roboty wykończeniowe 

 

CELE PROJEKTU I PLANOWANE EFEKTY:

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi oraz podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców. Przebudowa drogi wpłynie znacząco na poprawę dostępności komunikacyjnej m in. ułatwi dostęp do Zespołu Szkół Nr 1