NAZWA PROJEKTU

„Remont drogi gminnej nr 358092 T ul. Wąska w Opatowie”

 Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Fundusz Dróg Samorządowych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

316 241,08 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:

189 744,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY:

126 497,08 zł

ZAKRES PRAC:

Projektowany zakres robót :

 - prace przygotowawcze, prace rozbiórkowe ( rozbiórka nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników),

- roboty ziemne – korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz chodników i zajazdów,

- regulacja studzienek rewizyjnych, zaworów wodociągowych, gazowych, kratek ściekowych, studzienek telefonicznych

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodników, zjazdów oraz nawierzchnię jezdni ,

- ułożenie nawierzchni chodników oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz warstwy konstrukcyjnej jezdni z betonu asfaltowego,

- wymiana oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego jezdni,

- roboty wykończeniowe

 

CELE PROJEKTU I PLANOWANE EFEKTY:

Celem realizacji zadania jest poprawa parametrów technicznych drogi i podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców. Przebudowa drogi wpłynie znacząco na poprawę płynności poruszania się pojazdów.