NAZWA PROJEKTU

„Przebudowa drogi gminnej nr 358027 T Kornacice – Podole I”

 Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Fundusz Dróg Samorządowych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

404 811,41 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:

242 886,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY:

161 925,41 zł

ZAKRES PRAC:

Projektowany zakres robót :

- prace przygotowawcze,

- roboty ziemne – korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i poszerzenia

- wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej oraz wykonanie podbudowy kruszywem łamanym średnio 20 cm na poszerzeniach drogi oraz na mijankach

- wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym grubości średnio 10 cm o ciągłym uziarnieniu 0-31,5

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego naturalnego 0-31,5 mm grubość warstwy 8 cm po zagęszczeniu,

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - wymiana oznakowania pionowego i poziomego

- roboty wykończeniowe 

CELE PROJEKTU I PLANOWANE EFEKTY:

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi, podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców. Przebudowa drogi poprawi realizację zadań
w zakresie transportu.

1  2  3

                                         4