NAZWA PROJEKTU

„Przebudowa drogi gminnej nr 358018 T Podole – Rosochy II”

 Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Fundusz Dróg Samorządowych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

181 392,90 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:

108 835,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY:

72 557,90 zł

ZAKRES PRAC:

Projektowany zakres robót :

- prace przygotowawcze,

- roboty ziemne – korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym grubości średnio 20 cm o ciągłym uziarnieniu 0-63

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego naturalnego 0-31,5 mm grubość warstwy 8 cm po zagęszczeniu

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- roboty wykończeniowe

CELE PROJEKTU I PLANOWANE EFEKTY:

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi, podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców. Przebudowa drogi poprawi realizację zadań
w zakresie transportu.

1 2 3