NAZWA PROJEKTU

„Remont drogi gminnej nr 358065T ulica Dorzeczna w Opatowie od km 0+000 do 0+750”

 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Fundusz Dróg Samorządowych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

468 053,20 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:

374 442,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY:

93 611,20 zł

ZAKRES PRAC:

Projektowany zakres robót : 

- prace przygotowawcze, prace rozbiórkowe (rozbiórka krawężników betonowych, zjazdów
i chodników, frezowanie nawierzchni asfaltowej)

 - roboty ziemne – korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz chodników i zjazdów 

- regulacja pionowa istniejącej infrastruktury

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodników, zjazdów oraz nawierzchnię jezdni

- ułożenie nawierzchni chodników oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej

- ułożenie warstwy konstrukcyjnej jezdni z betonu asfaltowego

- ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki na całej powierzchni jezdni

 - wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - pobocza

 - roboty wykończeniowe

 

CELE PROJEKTU I PLANOWANE EFEKTY:

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników korzystających z przedmiotowej drogi. Remont drogi wpłynie znacząco na poprawę dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców.