NAZWA PROJEKTU

„Przebudowa drogi gminnej na terenie miasta Opatowa – ul. Stefana Żeromskiego”

 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Fundusz Dróg Samorządowych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

895 656,01 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:

716 524,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY:

179 132,01 zł

ZAKRES PRAC:

Projektowany zakres robót : 

- prace przygotowawcze, rozbiórkowe (rozbiórka krawężników betonowych, zjazdów i chodników, frezowanie nawierzchni asfaltowej

- roboty ziemne – korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodników i zjazdów

- regulacja pionowa istniejącej infrastruktury

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodników, zjazdów   

- ułożenie nawierzchni chodników oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz warstwy konstrukcyjnej jezdni z betonu asfaltowego 

- wymiana oznakowania pionowego i poziomego 

- roboty wykończeniowe

 

CELE PROJEKTU I PLANOWANE EFEKTY:

Celem realizacji zadania jest poprawa warunków technicznych i ruchowych oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego znacząco wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców (w tym przedsiębiorców), ułatwi m. in dostęp do przedszkola, placówki KRUS.