NAZWA PROJEKTU

„Remont drogi gminnej nr 358081T – ul. Nowowałowa w Opatowie”

 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Fundusz Dróg Samorządowych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

339 382,75 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:

231 350,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY:

108 032,75 zł

ZAKRES PRAC:

Projektowany zakres robót :

- prace przygotowawcze, rozbiórkowe (rozbiórka nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników)

- roboty ziemne – korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, chodników i zjazdów

- regulacja pionowa istniejącej infrastruktury

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodników, zjazdów oraz nawierzchnię jezdni  

- ułożenie nawierzchni chodników oraz zjazdów z kostki brukowej 

- ułożenie warstwy konstrukcyjnej jezdni z betonu asfaltowego i kostki brukowej

- wykonanie tablicy pamiątkowej 

- roboty wykończeniowe

Prace remontowe przy kanalizacji deszczowej:

- roboty rozbiórkowe

- roboty ziemne

- wykonanie studni rewizyjnych

- ułożenie kanałów z rur kanalizacyjnych

CELE PROJEKTU I PLANOWANE EFEKTY:

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi i podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców. Remont drogi gminnej wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców, poprawi znacząco dojazd do punktów usługowych, sklepów, urzędu miasta, apteki.