NAZWA PROJEKTU

„Remont drogi gminnej nr 358080T – ul. Nowopolna w Opatowie”

 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Fundusz Dróg Samorządowych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:

158 446,42 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:

110 912,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY:

47 534,42 zł

ZAKRES PRAC:

Projektowany zakres robót :

- prace przygotowawcze, prace rozbiórkowe (rozbiórka nawierzchni jezdni, zjazdów i  chodników)

- roboty ziemne – korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz chodników i zjazdów 

- regulacja pionowa istniejącej infrastruktury

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodników, zjazdów oraz nawierzchnię jezdni

- ułożenie nawierzchni chodników oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej

- ułożenie warstwy konstrukcyjnej jezdni z betonu asfaltowego i kostki brukowej

- wykonanie tablicy pamiątkowej

- roboty wykończeniowe

CELE PROJEKTU I PLANOWANE EFEKTY:

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi oraz podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców. Remont drogi wpłynie znacząco na poprawę dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców, poprawi płynność ruchu.