W dniu 20 maja 2015 odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie.
 W trakcie posiedzenia:
- zaopiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na alkohol,
- zaopiniowano wnioski o dofinansowanie programów profilaktycznych,
- omówiono spotkanie z p. Gerardem Bah - pełnomocnikiem wojewody świętokrzyskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych.
- omówiono udział w konferencji w Kielcach w dniu 25 maja 2015 r. pn. „Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. W konferencji udział wezmą P. Elżbieta Chodorek i Małgorzata Stankowska-Kolasińska.
Ponadto podjęto decyzje o wszczęciu postepowania o leczenie odwykowe od alkoholu wobec osób, u których zachodzi podejrzenie, że nadużywanie alkoholu ma znamiona uzależnienia.