Protokół z dnia 08 września  2021 r.

z przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2022” ogłoszonych Zarządzeniem Nr 75/2021 Burmistrza  Miasta i Gminy Opatów z dnia 12 sierpnia 2021 r. zgodnie z  uchwałą Nr LIII/441/2010  Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Ogłoszenie o konsultacjach i projekt programu na 2022 rok zostały  zamieszczone:

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.

Konsultacjom podlegała całość przygotowanego projektu „Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Opinie i wnioski  dotyczące przygotowanego projektu programu można było zgłaszać w okresie od  12.08.2021 r. do 03.09.2021 r. na załączonym do ogłoszenia formularzu.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynęły uwagi od żadnej organizacji pozarządowej i innych uprawnionych podmiotów z terenu Miasta i Gminy Opatów do części czy też całości konsultowanego projektu „Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

Na tym protokół zakończono.

  

   Sporządził protokół:

 

…………………………………

 

Zatwierdził protokół:

 

  …..………………………………

Opatów, dni 08.09.2021 r.